Tel. +48 789 405 797

Darmowa przesyłka od 350 PLN

Zwrot lub wymiana do 14 dni

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.pocopato.pl jest platformą prowadzoną przez

Smart Art Sp. z o.o. ,

ul. Komorowska 30,

05-830, Nadarzyn

NIP PL5342501044

REGON 120752046

 

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

1.Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.pocopato.pl.

2.W koszyku, Użytkownik wskazuje:

a)    zamawiane produkty,

b)   adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury,

c)    adres e-mail na jaki ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia,

d)    sposób dostawy,

3.Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia :

a)   wybór produktu,

b)   wybór opcji dostawy,

c)    potwierdzenie zamówienia.

4.Przy składaniu zamówienia Użytkownik może w polu „uwagi” przy składaniu zamówienia przekazać dodatkową informacje sprzedawcy.

5.Po złożeniu zamówienia, Firma przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia i dostanie wszelkie informacje na temat przelewu za zamówienie..

Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty. 

6.Przedmiot zamówienia zostanie wysłany na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu jako adres dostawy

7. W przypadku braku zamówionego produktu, Firma poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany prz Użytkownika adres e-mail.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Użytkownikowi:

a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),

b)   anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),

c)    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 8 a-c należy do Użytkownika, przy czym zobowiązany jest on poinformować o tym Firmę.

9. Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w E-sklepie.

§ 2 Ceny produktów

1. Firma zamieszcza informacje o naszych produktach na stronie sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie sklepu są zamieszczone przy produkcie:

(a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

(b)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3.Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.

4.Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

5.Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6.Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3 Modyfikacja zamówienia

1.Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Użytkownika.  Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie ale nie dalej niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia rezygnacji przez Użytkownika Firmie.

2.Zmian można dokonywać poprzez wysłanie e-maila na adres store.pocopato@gmail.com

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:

a) gotówką, przesyłka za pobraniem,

b) przelewem bankowym na konto wskazane w fakturze,

c) za pomocą Przelewy24.pl( przelew banowy, karta płatnicza, karta kredytowa)

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Użytkownik nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

§ 5 Czas realizacji zamówień

Firma może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika podług wyboru Użytkownika.

§ 6 Warunki reklamacji

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.

Złożenie reklamacji następuję po przez wysłanie reklamowanego produktu lub produktów na adres firmy – Smart Art Sp. z o.o, ul. Komorowska 30, 05-830 Nadarzyn,

Firma w ciągu 14 (czternaście) dni od dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy Smart Art Sp. z o. o ( ul. Komorowska 30, 05-830 Nadarzyn) ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Użytkownik w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów ponosi Firma.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki. W przypadku dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia przesyłką opłacaną za pobraniem lub odebrania przedmiotu zamówienia osobiście przez Użytkownika, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 poniżej.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Firma naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Firma pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu.

Reklamowane produkty należy dostarczyć na adres:
Smart Art Sp. z o.o, ul. Komorowska 30, 05- 830 Nadarzyn.

W razie sporu pomiędzy Spółką a Klientem, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez mediację,
arbitraż lub komisję skargową. Procedury te są prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty
Inspekcji Handlowej, Urząd Komunikacji  Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Rzeczniku
Ubezpieczonych, Bankowy Arbitraż Konsumencki  przy Związku Banków Polskich,
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Związek  Stowarzyszeń Rada Reklamy,
które udzielają informacji w tym zakresie.

 

§7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając e-mail na adres store.pocopato@gmail.com

Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście ) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w E-Sklepie produkt.

Użytkownik, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika (konsumenta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Zwracane produkty należy odesłać na adres rejestrowy Firmy.

 Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

§ 8  Zwrot należności Użytkownikom

Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

b)   zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,

c)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika.

Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej

§ 9 Dane osobowe

Rejestrując się w E-Sklepie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na powierzenie Firmie przetwarzania jego danych osobowych:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w przypadku, gdy zamawiający jest osobą fizyczną

albo

b) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu NIP, dane teleadresowe firmy w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą albo osoby prawnej

w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w E-Sklepie.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika w E-Sklepie.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Użytkownika dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Użytkownika o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Firmę.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Firma.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

Użytkownicy E-Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 10 Newsletter

Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) E-Sklepu.

Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez E-Sklep  korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 9 powyżej.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.pocopato.pl i po wejściu na stronę Newslettera.

§ 11 Postanowienia końcowe

Informacje o produktach zamieszczone na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Dostępność informacji o produktach na stronach E-Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia, przy czym Użytkownik za każdym razem jest informowany o niedostępności danego produktu przed złożeniem zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.07.2013.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych w §11 ust. 7 Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.berriesandco.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Ważne przyczyny, na podstawie których Firma może dokonać zmiany regulaminu w trybie opisanych w § 11 ust. 7 to:

zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów prawa

rezygnacja przez Firmę z prowadzenia wysyłki zamówionych przez Użytkowników produktów jednym lub kilkoma kanałami dystrybucji

wprowadzenie przez Firmę nowego kanału dystrybucji produktów zamówionych przez Użytkownika

zmiana danych teleadresowych Firmy powodująca konieczność aktualizacji definicji zawartych w Regulaminie

rezygnacja przez Firmę z opcji świadczenia usługi newsletter opisanej w § 10 Regulaminu

rezygnacja, zmiana lub wprowadzenie nowej formy płatności za produkty przez Użytkownika

zmiany adresów e-mailowych do kontaktu ze Firmą

zmiany struktury koszyka zamówienia składanego przez Użytkownika opisanej w § 1 ust. 2 Regulaminu

wprowadzenie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi niż Firma za zgodą Użytkowników.

Zmiana Regulaminu z jednej z przyczyn podanych w §11 ust. 7 Regulaminu następuje w zakresie , w jakim dana przyczyna determinuje zmianę Regulaminu i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w E-sklepie. Do stosunków pomiędzy Użytkownikami i Firmą stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie powstania zobowiązania.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty :(

Dokonaj swoich pierwszych zakupów